saderat

امور مالی وکلای ایران

برای اطمینان و سهولت در پرداخت وجه وکلای ایران اقدام به دریافت درگاه بانکی مستقیم گرفتند که درخواست درگاه بسیار دشوار و سخت است

برای صحت و سقم حساب بانکی و راحتی در پرداخت می توانید توسط بانک مرکزی از طریق شماره سریال چک استعلام بگیریید

پس از پرداخت فیش واریزی را لطفا نزد خود نگه دارید تا در صورت عدم رضات عودت داده شود

علی تهرانی

بانک صادرات

سریال چک ۳۴۹ – ۲۳۷ – ۱۲۵ – ۹۹۰ – ۳۶۵۱

شماره کارت ۳۱۹۳ – ۹۲۸۶ – ۶۹۷۴ – ۶۰۳۷ 

شماره حساب ۷۰۰۲ – ۳۵۸ – ۴۶۰ – ۰۱۰

saderat