ماده ۲۱ قانون ثبت

با ۲۸ وکیل مجرب و متعهد

با تحصیلات عالی حقوقی و علمی و کاربردی

با سابقه و تجربه در تمام زمینه های حقوقی و وکالت 

تمام خدمات ارائه شده وکلای ایران زیر نظر سرپرست حقوقی 

ارائه تمام خدمات حقوقی با ارائه بهترین راهکار و بررسی مشکل حقوقی

017
017

با ۲۸ وکیل مجرب و متعهد

با تحصیلات عالی حقوقی و علمی و کاربردی

با سابقه و تجربه در تمام زمینه های حقوقی و وکالت 

تفسیر و تحلیل

املاک جاری به املاکی اطلاق می‌شود که سابقه ثبت در دفتر املاک نداشته باشد . بدیهی است صدور سند مالکیت نسبت به املاک جاری وقتی امکان پذیر است که تحدید حدود آنها به عمل آمده و زمان واخواهی نسبت به اصل و تحدید بلامعارض سپری شده باشد .

قبول درخواست صدور سند مالکیت از متقاضی و دستور ثبت در دفتر اندیکاتور و ارجاع به نماینده توسط مسئول اداره

 ۱ – تحویل پرونده به نماینده ثبت توسط بایگانی جهت رسیدگی و کنترل نقل و انتقالات احتمالی

۲ – ارجاع به بایگانی برای گواهی صحت چاپ و انتشار آگهی‌های نوبتی و تحدیدی و عدم وصول واخواهی و عدم وجود اوراق خارجی ضمیمه نشده و قید عین عبارت آگهی‌های نوبتی و تحدیدی و شماره و تاریخ و نام روزنامه ناشر آگهی در پیش نویس سند مالکیت

۳ – ارجاع به دفتر املاک بازداشتی جهت بررسی و گواهی عدم بازداشت و بند “ز” و نظایر آن

۴ – رسیدگی نهایی وسله مسئول اداره و دستور ثبت ملک در دفتر املاک و امضای پیش‌نویس سند مالکیت

۵ – در صورتی که ملک دارای برگ ارزیابی معتبر باشد پرونده جهت پرداخت حقوق دولتی و بها سند مالکتی بر اساس برگ ارزیابی به حسابداری ارجاع شود

۶ – چنانچه ملک ارزیابی نشده باشد بدوا دستور ارزیابی وسیله مسئول اداره صادر و پس از ارزیابی پرونده جهت پرداخت حقوق دولتی و بها سند مالکیت به حسابداری ارجاع می‌گردد

۷ – حقوق دولتی متعلقه و بها سند مالکیت وسیله متقاضی در بانک پرداخت و فیش مربوطه ضمیمه پرونده می‌گردد و سند مالکیت و پیش‌نویس آن از نظر عدم بدهی به گواهی حسابداری برسد

۸ – ارسال پرونده به دفتر املاک جهت ثبت در دفتر مربوطه

۹ – ارجاع پرونده از طرف مسئول دفتر املاک جهت ثبت در دفاتر جاری و مرکز و تحریر سند مالکیت به یکی از متصدیان دفتر املاک

۱۰ – ثبت پیش نویس در دفتر جاری وسیله متصدی دفتر املاک

۱۱ – تحریر سند مالکیت وسیله متصدی دفتر املاک

۱۲ – انعکاس مراتب ثبت در پیش‌نویس سند مالکیت و گواهی آن بعد از تحریر سند وسیله متصدی دفتر املاک

۱۳ – بررسی و امضا پیش‌نویس سند مالکیت و ثبت دفاتر املاک مربوطه و سند مالکیت وسیله رئیس ثبت

۱۴ – ارسال پرونده به بایگانی بعد از امضا رئیس ثبت

۱۵ – ثبت سند در دفتر تسلیم اسناد و پلمب آن در وقت مراجعه مالک وسیله بایگانی

۱۶ – تسلیم سند به مالک بعد از احراز هویت و شناسایی مالک در قبال اخذ رسید از آن در پیش‌نویس سند مالکیت و دفتر تسلیم اسناد وسیله بایگانی