ماده ۱۴۷ قانون ثبت

با ۲۸ وکیل مجرب و متعهد

با تحصیلات عالی حقوقی و علمی و کاربردی

با سابقه و تجربه در تمام زمینه های حقوقی و وکالت 

تمام خدمات ارائه شده وکلای ایران زیر نظر سرپرست حقوقی 

ارائه تمام خدمات حقوقی با ارائه بهترین راهکار و بررسی مشکل حقوقی

017
017

با ۲۸ وکیل مجرب و متعهد

با تحصیلات عالی حقوقی و علمی و کاربردی

با سابقه و تجربه در تمام زمینه های حقوقی و وکالت 

تفسیر و تحلیل

ماده ۱۴۷ قانون ثبت املاک و ابطال اسناد مربوطه با بررسی جزییات

هنگامیکه ملکی طبق قانون با رعایت تشریفات ثبتی و قانونی در دفتر املاک به ثبت رسیده است و به عبارت دیگر مواعد اعتراض قانون ثبت تمام شده باشد ، حسب ماده ۱۴۷ قانون  ” تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبتی فاقد سابقه بوده یا اعتراض آنها درمراجع قضائی از بین رفته است”

ملک با درخواست مالک که متصرف آن است براساس تبصره های ۴ و ۵ با رعایت تشریفات ثبتی در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد و دیگر تحت هیچ عنوان دعوایی اینکه در ضمن جریان ثبت موجب تضییع حقی نه به عنوان قیمت نه به هر عنوان دیگر نسبت به ملک ثبت شده از کسی پذیرفته نمی شود و دادگاه نمی تواند نسبت به ابطال این سندها حکم صادرنماید

یعنی مدعی نمی تواند درخواست ابطال اینگونه اسناد را از دادگاه بخواهد. پس سند صادره از اعتبار سند ثبت اولیه برخوردار میباشد در حالیکه صدور سند جدید در اجرای مواد ۱۴۷ و۱۴۸ قانون ثبت منصرف از ماده ۲۴ قانون ثبت میباشد

چه براساس قسمت اخیر بند ۶ ماده ۱۴۷ قانون موصوف صدور سند جدید، مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود یعنی بر خلاف ماده ۲۴ قانون ثبت که پس از صدور سند وفق مقررات ثبتی هیچ دعوائی تحت هیچ عنوان از کسی پذیرفته نمیشود در موارد صدور سند براساس مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ هرگونه دعوائی از ناحیه هر فردی تحت هرعنوان در مراجع قضائی قابل رسیدگی بوده و می توان نسبت بدان حتی حکم به ابطال سند صادر نمود

این بدین جهت میباشد که صدور سند در اجرای مواد ۱۴۷و۱۴۸قانون ثبت، ثبت ثانویه تلقی میگردد و از اعتبار ثبت اولیه ملک برخوردار نخواهد بود

در انتها باید گفت که بله امکان باطل کردن اسناد صادره از طریق ماده ۱۴۷ قانون امکانپذیر است به دلیل این که منطقا در صدور چنین اسنادی ممکن است حقوق مالک اصلی تضییع گردد

بعنوان مثال مستاجر و یا سرایدار ساختمان در نبود مالک اصلی در حالی که ملک را متصرف است، اقدام به صدور سند مالکیت نماید و نتیجتا موفق به اخذ سند هم در غیاب یا عدم اطلاع مالک اصلی خواهد شد ولی پس از صدور سند هم مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.

در این حالت ذی نفع می تواند با ارایه دادخواستی مبنی بر ابطال سند مالکیت به دادگاه مراجعه نموده و در انتها با ارایه دلایل ومدارک معتبر نسبت به ابطال سند صادره اقدام نماید.

این نوع دعوی یک دعوی غیر مالی بوده و هزینه زیادی ندارد بنابراین اسنادی که از این طریق صادر می شود که پایه و اساس درستی ندارد هر چند که منجر به صدور سند شود در هر حالت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود و صدور این اسناد تحت هیچ شرایطی تاب مقاومت در برابر اسناد اولیه مالک اصلی که از طریق ماده ۲۲ صادره شده را نخواهد داشت